Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Školenie a odborná príprava na úseku OPP

Toto je písomná informácia o povinnostiach na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), ktorých dodržiavanie je predmetom kontroly zo strany kontrolného orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru.

Školenie a odborná príprava

  • zabezpečovať školenie všetkých a vedúcich zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch a osôb ubytovaných po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (1x24mes.) a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase (1x12mes.). Zabezpečiť odbornú prípravu protipožiarnych hliadok (1x12mes., resp. pred činnosťou alebo podujatím)

Cvičný požiarny poplach

  • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb

Odborná spôsobilosť

  • zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie

Cena sa odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o cenách nájdete TU