Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Preventívna protipožiarna prehliadka

preventívna protipožiarna prehliadka je súhrn úkonov vykonávaných právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi v rámci vnútornej kontroly, zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi.

   Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách:

   • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
   • každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
   • každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu – vykonáva požiarny technik.

 

  Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

  • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
  • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
  • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
  • zariadení pre protipožiarny zásah
  • trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik
  • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
  • funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
  • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
  • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

Cena vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky je cca 1,8€ za bytovú jednotku.

Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o cenách nájdete TU